Academy-Elite-02

Meble Tèt, Bati Biznis, Nou Ka Reyisi Ansanm, 
Nou Dwe Reyisi Ansanm

Chwazi Plan Abònman ou an

$828 $199 /ane

An rezon de  $16 USD /mwa

$69 $19 /mwa

Pèman Chak Mwa $19.00 USD

Lè'w se Yon Manb Elite w'ap Benefisye

  • Aksè a 60+ Kou Nan Tout Kategori

  • Aksè Gratis Ak 1 Seminè Chak Mwa

  • 20% Rabè Sou Tout Kou oswa Seminè Ki Pa Nan Elite Membership la

  • Aksè Espesyal Ak Bundle Kou Pwofesè yo

  • Aksè ak Kontni Ekslizif nou yo

Lè’w se yon manb Academy Elite

Men Kèk Kou W'ap Gen Aksè

Aksè a 60+ Kou Gratis

Manb Academy Elite yo gen aksè a plis ke 60 kou,
E nouvo kou ap ajoute sou sa chak mwa.
Sa vle di, si'w vini manb w'ap gen aksè jiska 100+ kou chak ane.

Aprann Fè Lajan Online ak RetBranche Academy
Retbranche Academy cours gratuit en ligne, Cours en ligne pour les Haitiens

Suiv 1 Seminè Gratis Chak Mwa

Lè'w se manb Academy Elite, w'ap gen aksè patisipe nan 1 seminè nou òganize chak mwa yo, san'w pa peye  pri seminè a ke lòt moun ap peye.
Sijè seminè yo varye, soti sou trading, crypto, E-commerce rive sou Freelance.

Avantaj

Ekonomize
ak Bundle

Chak pwofesè ofri bundle kou yo sou platfòm nan, lè’w se yon manb Academy Elite ou gen aksè ak bundle sa yo kote yo vo 2 a 3 fwa mwens valè chak kou ki ladan li.

Aksè a Kontni Espesyal

Jwenn yon bilten eksklizif lè'w manm Academy Elite ak mizajou, kou k ap vini yo, ak materyèl adisyonèl. W'ap toujou gen dènye nouvèl yo.

Aprann Fè Lajan Online ak RetBranche Academy

FAQ

Kesyon ak repons sou ACADEMY ELITE

W’ap gen aksè a plis ke 60 kou, ak nouvo kou ki ap vini chak mwa yo tou.

W’ap jwenn refund selman si’w patko enroll nan okenn kou, 24 h apre w pran plan

Nou aksepte tout metod pèman, Paypal, Carte de debit/credit, Moncash, Crypto -Kontakte nou si’w gen kesyon.

W’ap gen aksè ak kou yo selon plan w pran, nou gen plan 1 mwa, plan 3 mwa ak plan anyèl, wap gen aksè ak kou yo respektivman pandan 1 mwa, 3 mwa epi 1 an.

Se yon plan membership Academy Elite ye, donk fòk ou peye chak mwa, chak 3 mwa, chak ane pou’w kontinye gen aksè tou depan de plan ke’w pran an.

Wi ou kapab chanje plan, w’ap pèdi aksè ak plan w te genyen anvan, ou pa ka gen 2 plan ansanm.

Pòt k'ap louvri chimen
siksè ou nan mond dijital la

RetBranche Academye - Marché de l'enseignement et de l'apprentissage en ligne n°1 en Haïti
Fè pati Club Prive Elite Retbranche academy an

$19/mwa

Si’w te nan plan Elite membership la deja, tanpri kontake nou pi vit ke posib

Total: 130 Courses View all