Meble Tèt, Bati Biznis, An’n Grandi Ansanm

Chwazi Plan Abònman ou an

$39.00 USD/month

Pèman Anyèl  $468.00 USD

$43.00 USD/month

Pèman Chak 6 Mwa  $258.00 USD

$49.00 USD/month

Pèman Chak Mwa $49.00 USD

Lè'w se Yon Manb Elite w'ap Benefisye

  • Aksè a 60+ Kou Nan Tout Kategori

  • Aksè Gratis Ak 2 Seminè Chak Mwa

  • Aksè Espesyal Ak Bundle Kou Pwofesè yo

  • Aksè ak Kontni Ekslizif nou yo

Lè’w se yon manb Academy Elite

Men Kèk Kou W'ap Gen Aksè

Tout Plan Abònman yo

Plan Anyèl

Peye $ 468
$ 39 Chak Mwa
  • Gen Aksè ak 60 + Kou

Plan 6 Mwa

Peye $ 258
$ 43 Chak Mwa
  • Gen Aksè ak 60 + Kou
Popilè

Plan 3 Mwa

Peye $ 138
$ 46 Chak Mwa
  • Gen Aksè ak 60 + Kou

Plan Mansyèl

Peye $49
$ 49 Chak Mwa
  • Gen Aksè ak 60 + Kou

Aksè a 60+ Kou Gratis

Manb Academy Elite yo gen aksè a plis ke 60 kou,
E nouvo kou ap ajoute sou sa chak mwa.
Sa vle di, si'w vini manb w'ap gen aksè jiska 100+ kou chak ane.

Aprann Fè Lajan Online ak RetBranche Academy
Retbranche Academy cours gratuit en ligne, Cours en ligne pour les Haitiens

Suiv 2 Seminè Gratis Chak Mwa

Lè'w se manb Academy Elite, w'ap gen aksè patisipe nan 2 seminè nou òganize chak mwa yo, san'w pa peye  pri seminè a ke lòt moun ap peye.
Sijè seminè yo varye, soti sou trading, crypto, E-commerce rive sou Freelance.

Avantaj

Ekonomize ak Bundle

Chak pwofesè ofri bundle kou yo sou platfòm nan, lè’w se yon manb Academy Elite ou gen aksè ak bundle sa yo kote yo vo 2 a 3 fwa mwens valè chak kou ki ladan li.

Aksè a Kontni Espesyal

Jwenn yon bilten eksklizif lè'w manm Academy Elite ak mizajou, kou k ap vini yo, ak materyèl adisyonèl. W'ap toujou gen dènye nouvèl yo.

Aprann Fè Lajan Online ak RetBranche Academy

FAQ

Kesyon ak repons sou ACADEMY ELITE

W’ap gen aksè a plis ke 60 kou, ak nouvo kou ki ap vini chak mwa yo tou.

W’ap jwenn refund selman si’w patko enroll nan okenn kou, 24 h apre w pran plan

Nou aksepte tout metod pèman, Paypal, Carte de debit/credit, Moncash, Crypto -Kontakte nou si’w gen kesyon.

W’ap gen aksè ak kou yo selon plan w pran, nou gen plan 1 mwa, plan 3 mwa, plan 6 mwa ak plan anyèl, wap ge aksè ak kou yo respektivman pandan 1 mwa, 3 mwa, 6 mwa epi 1 an.

Se yon plan membership Academy Elite ye, donk fòk ou peye chak mwa, chak 3 mwa, chak 6 mwa , chak ane pou’w kontinye gen aksè tou depan de plan ke’w pran an.

Wi ou kapab chanje plan, w’ap pèdi aksè ak plan w te genyen anvan, ou pa ka gen 2 plan ansanm.

Pòt k'ap louvri chimen
siksè ou nan mond dijital la

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.
Jou :
È :
Minit :
Segonn

— Ou vle envesti nan crypto ? N'ap akonpanye'w—

Benefisye 50% Rabè sou tout Kou Crypto yo